22-09-07

Vrouwenrechten in de islam

In het Westen denkt men vaak dat enkel de vrouwen in het Westen geëmancipeerd zijn en dat deze emancipatiebeweging begon in de 20st eeuw. Echter, vanuit Islamitisch perspectief begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden met de Openbaringen aan Mohammed en is de Islam emanciperend voor de vrouwen. Het is jammergenoeg zo dat in een aantal Muslimlanden de vrouwen achtergesteld worden, maar dit is het gevolg van plaatselijke (pre-Islamitische) culturele, sociale, politieke gebruiken die zijn blijven hangen en niet van de Islam zelf. Immers, sedert meer dan 1400 jaar kent Islam aan vrouwen rechten toe die zij op de meeste plaatsen (ook in een aantal Muslimlanden) vandaag de dag nog altijd niet geniet. Dit is niet zelden zo omdat vrouwen hun rechten niet kennen. Immers, man-gedomineerde maatschappijen proberen uit zelfbehoud meisjes uit het onderwijs te weren terwijl zij daar nochtans recht op hebben. Op die manier verhindert men dat vrouwen de rechten leren kennen die hen van rechtswege door de Islam worden toegekend.

In dit artikel worden een paar van deze rechten opgesomd - de lijst is niet volledig, maar illustratief.

 

 1. Gelijkheid van mannen en vrouwen

  Wanneer men het over gelijkheid van mannen en vrouwen wil hebben, moet men eerst bepalen op welk criterium men mannen en vrouwen wil vergelijken. Inzake lengte bijvoorbeeld, heeft onderzoek uitgewezen dat mannen gemiddeld groter zijn dan vrouwen. Dus, mannen zijn superieur aan vrouwen inzake lengte. Andersom zou men kunnen zeggen dat vrouwen superieur zijn aan mannen inzake kleinheid (ze zijn 'meer' klein).
  Wat is dan gelijk en verschillend? In de Islam staat God in alles centraal en wordt gelijkheid of verschil gedefinieerd als 'wie is belangrijker voor God, mannen of vrouwen?' Deze vraag krijgt dan volgend antwoord:

'Maar wie - hetzij man of vrouw - deugdelijke daden doet als gelovige, zij zullen de tuin binnengaan en jullie wordt nog niet zoveel als de holte in een dadelpit onrecht aangedaan.' (Koran 4:124)
'De mannen en vrouwen die zich (aan God) hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de geduldig en volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die God veel gedenken, voor hen heeft God vergeving en een geweldig loon klaargemaakt.' (Koran 33:35)

Mannen en vrouwen zijn voor God dus volkomen gelijkwaardig. De Koran en de Sunnah herhalen steeds weer dat God een persoon boven een andere verkiest op grond van zijn bewustzijn van en liefde en vrees voor God. Alle andere criteria (zoals ras, sexe, land, afkomst, enz... ) zijn van geen enkele tel. In zijn laatste preek hammerde Mohammed daar ook nog eens op wanneer hij zei:

'De gehele mensheid komt van Adam en Eva, en een Arabier is niet superieur tegenover een niet-Arabier, noch is een niet-Arabier superieur tegenover een Arabier. Ook is een blanke niet superieur aan een zwarte noch is een zwarte superieur tegenover een blanke. Niemand is superieur ten aanzien van iemand anders tenzij in vroomheid en goede daden.'

In diezelfde laatste preek die aanzien kan worden als zijn spiritueel testament, zegt Mohammed ook dat mannen zekere rechten hebben over vrouwen, maar beklemtoont hij tevens dat vrouwen ook zekere rechten hebben over mannen. Tot dan, hadden de vrouwen in de arabische stammen-samenleving geen rechten. Er was ook geen vrouwenbeweging die opkwam voor de rechten van de vrouw. En toch, op gezag van de openbaringen die Mohammed kreeg van God, begon hij volledige gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen te preken.

Uit de Openbaringen aan Mohammed die weergegeven worden in de Koran, blijkt duidelijk dat God voor mannen en vrouwen geen afzonderlijke geboden gezonden heeft om in de hemel te geraken: de toegang tot het eeuwig leven in de hemel is voor beiden aan dezelfde bepalingen gebonden. Wat kan er gelijker zijn dan dat?

"Wie - hetzij man of vrouw - deugdelijk handelt als een ware gelovige, die zullen Wij een goed leven laten leiden (in deze wereld) en Wij zullen hen met hun loon belonen voor het beste wat zij deden (in het Hiernamaals)" (16:97)

Het is ook goed er hier op te wijzen dat het arabische woord voor God, nl. Allah noch mannelijk, noch vrouwelijk is. Vergelijk met Westerse talen waar God mannelijk is.

Bovendien wordt in de Islam Eva er niet van beschuldigd Adam meegesleurd te hebben in de zondeval. Volgens de Islam hebben zowel Adam als Eva zich laten vangen door de listen van Satan, iets wat God hen evenwel later vergeven heeft. Op de vrouw rust in de Islam dan ook niet het archetype van verleidster tot zonde. Bovendien werden volgens sommige Muslims ook vrouwen tot het Profeetschap geroepen. Zij geven dan Maria en de Moeder van Mozus als voorbeeld.

Ten slotte, wordt door tegenstanders van de Islam vaak verwezen naar vers 34 van hoofdstuk 4 om te staven dat de Islam zou beweren dat mannen superieur zijn aan vrouwen. Sommige Koranvertalingen geven het vers inderdaad in die zin. Echter, de arabisch term die gebruikt wordt is 'qawwam' en betekent 'volledige verantwoordelijkheid dragen voor', of 'volledig zorg dragen voor'. Dit betekent duidelijk niet dan een man superieur is aan een vrouw, het geeft in tegendeel aan een vrouw recht op bescherming (fysisch, financieel, emotioneel)van haar man die daarmee extra verantwoordelijkheden te dragen krijgt, zoals blijkt uit het volgende punt.

 1. Recht op veiligheid, geborgenheid en levensonderhoud

  De Islam biedt aan de vrouw een soort van vangnet. Volgens de Islam, is de echtgenoot de behoeder van zijn vrouw:

'Mannen zullen volledig zorg dragen van vrouwen' (Koran 4:34)
(De arabische uitdrukking spreekt van 'qawwam', d.i. een intensieve vorm van qaim of 'iemand die verantwoordelijk is voor' of 'iemand die zorgt voor' een ding of een persoon).

Dit betekent dat haar echtgenoot voor haar moet zorgen: hij moet voor haar fysische veiligheid instaan en hij moet instaan voor haar financiële zekerheid (voorzien in woonst, kledij, voeding, medicijnen enz) - ook als de vrouw zelf werkt en zelf een vermogen of een inkomen heeft. In samenhang hiermee, is het erfdeel van een dochter in de Islam kleiner dan dat van een zoon. Immers, de dochter mag het geld dat zij erft volledig voor zichzelf houden terwijl de zoon ervan moet besteden voor zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen enz.
De man is er ook toe gehouden zijn vrouw attent en liefdevol te behandelen.

'Waarlijk, de meest volmaakte in geloof onder de gelovigen is hij die best gemanierd is en meest voorkomend (attent, vriendelijk) is voor zijn vrouw.'

 

 1. Vrijheid van meningsuiting

  Islam erkent de individuele persoonlijkheid van de vrouw. Op grond daarvan geniet zij een aantal basisrechten die verband houden met vrijheid van meningsuiting. Zo stelt het Islamitisch model dat iedereen - mannen en vrouwen - volledig vrij zijn om hun godsdienst te kiezen. Vrouwen worden ook aangemoedigd deel te nemen aan het publiek debat en hun opvattingen aangaande economie, godsdienst, sociale aangelegenheden enz. bij te dragen. De getuigenis van een vrouw in wettelijke disputen is rechtsgeldig. Islam kent de vrouw het recht toe vrij haar echtgenoot te kiezen. Na haar huwelijk, behoudt zij haar eigen naam. Het Islamitisch huwelijk is een verbintenis tussen gelijken. Het is geen contract van dienstbaarheid. Vrouwen moeten dus mannen niet dienen. Islamitische echtgenoten worden integendeel geacht hun vrouwen te helpen in het huishouden naar het voorbeeld van Profeet Mohammed die ook een deel van de huishoudelijke taken voor zijn rekening nam.
 2. Politieke rechten

  Volgend Koranisch vers stelt voor vrouwen het recht in hun leider te kiezen en dit publiekelijk te verklaren.

'O profeet! Wanneer gelovige vrouwen tot u komen, haar eed van trouw aan u afleggende (...) neem dan haar trouw aan en vraag vergiffenis voor haar van God.' (Koran 60:12)

1400 jaar geleden (!) werd daarmee door het Islamitisch model aan vrouwen reeds stemrecht gegeven. Een vrouw heeft het recht over om het even welke zaak van openbaar belang haar opinie te uiten en deel te nemen aan het politiek proces. Niets verbiedt de vrouw een hoog politiek ambt te bekleden.

 1. Sexuele rechten

  Het huwelijk is de hoeksteen van de Islamitische samenleving. Sexualiteitsbeleving wordt gereserveerd voor binnen het huwelijk. Sex wordt aanzien als een fysische basisbehoefte, zoals ook honger en dorst fysische basisbehoeften zijn - het is trouwens van deze 3 behoeften dat men zich tijdens de Ramadan overdag onthoudt.
  Een bevredigende sexuele relatie wordt als belangrijk aanzien voor een goed huwelijk. Dit geldt voor beide partners. Islam kent de vrouw dus ook het recht op sexuele satisfactie toe. Het is zelfs zo dat een vrouw van haar man kan scheiden als hij niet kan voldoen in haar sexuele behoeften. Andere redenen om te scheiden zijn dat zij haar man niet langer graag ziet, dat zij mishandeld wordt door haar man, dat haar man niet voldoende van zijn inkomen aan haar spendeert, of dat haar man haar beleving van haar Islam verhindert - dit laatste is een erg breed begrip. Islam legt er evenwel de nadruk op eerst pogingen te ondernemen om problemen in een huwelijk op te lossen, onder meer door het inbouwen van afkoelingsperiodes en het inschakelen van bemiddelaars. Maar als dat niet tot een oplossing leidt, is scheiden toegestaan. Ook dan wordt de vrouw en eventueel haar ongeboren kind beschermd, want er moet drie maanden gewacht worden zodat duidelijk kan worden of de vrouw eventueel nog zwanger geworden was haar ex-man.
  Islam staat ook het gebruik van voorbehoedsmiddelen toe. Het is in principe wel de vrouw die beslist of er al dan niet voorbehoedsmiddelen gebruikt worden door een van beide partners - de vrouw heeft immers het recht kinderen te baren, en zij beslist of en wanneer zij dat wil.
 2. Recht op onderwijs

  Het eerste woord dat aan Mohammed geopenbaard werd was 'Lees!'. En weer: 'Lees!'. Dit wordt aanzien als een Goddelijk bevel aan alle mensen om te studeren. In de Islam wordt de mens aanzien als de behoeder van de Schepping. De mens is niet superieur aan, maar verantwoordelijk voor de Schepping en zal daarvoor ook ter verantwoording geroepen worden op Oordeelsdag. Om deze verantwoordelijkheid naar behoren te kunnen uitvoeren, moet men de Schepping in al haar facetten leren kennen. Daarom wordt studie aangemoedigd, een heel leven lang, voor zowel mannen als vrouwen.
  Er zijn landen waar meisjes geen onderwijs genieten. In die landen is er doorgaans ook veel armoede en komen ook jongens nauwelijks aan fatsoenlijk onderwijs toe. Man-gedomineerde maatschappijen proberen uit zelfbehoud meisjes uit het onderwijs te weren. Op die manier verhindert men dat vrouwen de rechten leren kennen die hen van rechtswege door de Islam worden toegekend.
 3. Economische rechten

  Islam geeft aan de vrouw het recht geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, wettelijke cotracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Zij kan haar eigen bedrijf runnen, en niemand - ook niet haar man - kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw.
  De vrouw heeft ook erfrechten. In het Islamitisch familierecht, erft de vrouw van verwanten en ouders.
  Het is inderdaad zo dat het deel dat een dochter erft van haar ouders, maar de helft zo groot is als het deel dat een zoon erft van zijn ouders. Echter, de zoon moet van zijn erfdeel ook zijn familie (echtgenote, eventueel ook moeder, zus) en kinderen onderhouden, terwijl de dochter haar erfdeel volledig voor zichzelf mag houden en daarvan niets moet besteden voor haar gezin.

Dit overzicht van rechten die de Islam al 1400 jaar toekent aan vrouwen, is niet volledig. Het geeft echter wel een goed beeld van de plaats van de vrouw in de Islam. Zoals in alle modellen, is er vaak een verschil tussen wat het model voorschrijft en hoe de dagelijkse werkelijkheid er uit ziet. Dit is echter niet alleen het geval in Islamitische landen. Ook in andere landen blijft de wet soms dode letter en hebben de vrouwen in praktijk niet de rechten die de Wet hen toekent.

Bron: http://users.telenet.be/myprojects/peace/rechten.html

17:26 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in De vrouw | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

11-09-07

Terreuraanslagen en islam

Tegenwoordig zijn er vele terroristische aanvallen. Het ergste is dan ook dat ze 'In naam van Allah' worden verricht. Dit bezorgt een slechte naam aan de islam, terwijl de islam dit totaal niet aanmoedigt. Meerdere keren staat er in de Koran dat men niet mag doden, dat een moslim vredelievend moet zijn en oorlog dus uitgesloten wordt. Men mag alleen oorlog voeren uit verdediging. Een ander land bombarderen is niet uit zelfverdediging en wordt dus ook niet goedgekeurd in de islam.

We zouden beter de daders van deze aanslagen beschuldigen in plaats van de islam, want dat zou toch onrechtvaardig zijn tegenover andere moslims die zelf ook tegen deze terreuraanslagen zijn?

Ik hoop dat na het lezen van dit stukje ik je misschien op andere gedachten heb gebracht en dat de volgende keer wanneer er een terreuraanslag is 'In naam van Allah' je dan de terroristen zelf beschuldigt en de islam niet vernoemt als dader. Ik hoop dat in de toekomst mensen elkaar beter zullen begrijpen en dat en dat ze elkaar niet veroordelen omwille van hun geloof.

Peace.

20:12 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Terrorisme | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ramadaan staat voor de deur!

Gebaseerd op een lezing door Latefa.

Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.

Al-hamdulilah, alle lof aan Allah, dat wij nog steeds leven en dat wij insjAllah kunnen deelnemen aan deze ramadaan. De profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft een smeekbede gedaan en Allah gevraagd of Hij hem wilde laten leven tot de volgende ramadaan. Het feit dat hij daarvoor een smeekbede gedaan heeft, toont het belang aan van deze heilige maand. Dit toont aan dat er heel wat zegeningen en gunsten in deze prachtige maand gelegen zijn.

Maar voordat deze maand begint, moeten wij onszelf een vraag stellen. Wij moeten onszelf afvragen hoe wij deze maand willen binnengaan. Met welke intentie gaan we deze maand binnen? Wat willen wij deze maand bereiken? Welke doelen hebben wij, welke voornemens hebben wij gemaakt? Denk erover na en heb de intentie om het goed te doen. Probeer insjAllah deze ramadaan in te gaan met goede intenties en mooie plannen. Wat leert deze maand ons vooral? Het belangrijkste in deze maand is dat wij taqwa (vrees voor Allah swt) verkrijgen, zoals Allah heeft gezegd in de aayah: "O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie (joden en christenen), hopelijk zullen jullie muttaqoen worden (Allah vrezen)." (QS2:183.)

Verder is er ook de jihaad tegen de nafs, tegen onze ego, door het verlaten van onze verlangens en begeertes. Ieder van ons heeft zijn of haar eigen jihaad, ieder van ons heeft wel iets wat moeilijk is om te verlaten of op te geven en daaraan kunnen wij deze ramadaan werken insjAllah. Dit geldt echter niet enkel voor deze maand, maar ook voor de rest van het jaar.

De ramadaan leert ons om dichter bij Allah te staan, al-hamdulilah. Het is de maand van de sadaqa, de maand waarin wij aan de armen en behoeftigen moeten denken. De ramadaan is meer dan enkel honger en dorst, het is meer dan enkel het laten van eten en drank. De ramadaan wordt verricht met al onze zintuigen, het houdt in dat wij niet kijken naar het verbodene (de verleidingen van het oog), het houdt in dat wij niet luisteren naar het verbodene (de verleidingen van de oren), het houdt in dat wij het roddelen en lasteren etcetera verlaten (de verleidingen van de tong), het houdt veel meer in dan enkel honger lijden van zonsopgang tot zonsondergang.
Wat brengt het vasten met zich mee? Het vasten verzwakt bepaalde dingen en versterkt weer andere dingen. De ziel wordt insjAllah sterker en het lichaam wordt zwakker. Onze lichaam is gemaakt uit aarde en wordt gevoed met voedsel dat afkomstig is uit de aarde. En onze ziel is geschapen door Allah, "in hogere sferen", en moet gevoed worden met het gedenken van Allah, de aanbidding van Allah etcetera. Tijdens het vasten nemen de lusten (voor voedsel, voor gemeenschap,enz) af doordat de ziel steeds sterker wordt. Ook de banden tussen familieleden en vrienden worden sterker. Je ziet de mensen tijdens de ramadaan elkaar bezoeken en om vergeving vragen. Ramadaan is een maand van vergeving.

Verder zitten er nu eenmaal heel wat beloningen in deze maand, zoals het vergeven van de zonden, het trainen van de nafs, het geven van sadaqa, het vernauwen van de wegen van shaytan enzovoort.

De beste tijd om de suhur (eten voor zonsopgang) te benuttigen is voor het fajr gebed, maar men moet de juiste intentie hebben bij het opstaan. Velen staan nooit op voor het fajr-gebed, behalve tijdens de maand ramadaan, en enkel en alleen omdat ze niet willen vasten zonder alvorens te eten. Het voedsel en drank is belangrijker (voor deze mensen) dan de beloningen die men kan ontvangen voor het benuttigen van de suhur en het verrichten van het fajr gebed. Dat is geen oprechte en juiste intentie.

De ramadaan is een maand van aanbidding, een maand waarin wij moeten proberen om zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Het is ook een maand waarin wij zeker onze woede moeten inhouden als er provocaties onstaan door driemaal te zeggen: "ik vast". Natuurlijk moeten wij ook in de rest van het jaar geduld hebben in zulke situaties.

Wees dankbaar voor je jeugd en wees dankbaar voor je gezondheid, wees dankbaar dat je de kans krijgt om deze maand te vasten, want velen verkeren in ernstige ziekte waardoor zij niet kunnen vasten, hoewel zij ook dat gevoel willen meemaken. Maar dat is wat er bij velen van ons ontbreekt, de zoetheid van het geloof! Als wij zouden vasten zoals de sahaba hebben gevast, dan zouden wij beseffen hoe geweldig deze maand is en hoe geweldig het vasten is.

De ramadaan is opgesplitst in drie delen; barmhartigheid, vergeving en verlossing van de hel. We vragen Allah om Zijn genade, vergeving en tevredenheid over ons.

Het is van groot belang dat wij de eerste tien dagen ons best doen om deze ramadaan goed binnen te treden. Het is van belang dat wij deze dagen goed nadenken over onszelf en de zonden die we gepleegd hebben, dat wij berouw tonen en Allah vragen om Zijn vergeving. Het is belangrijk dat wij deze dagen tranen kunnen laten omwille van Allah. En als je niet hebt kunnen huilen omwille van je zonden, huil dan omdat je niet hebt kunnen huilen.

De ramadaan is een geweldige maand met een geweldige nacht, nl. de laylatul qadr die plaatsvindt in één van de laatste tien dagen van de ramadaan.

InsjAllah kunnen wij, als het mogelijk is, de laatste tien dagen i'itikaa f(zich terugtrekken om meer gebeden te verrichten e.d.) doen in de moskee, want de beloningen voor de aanbidding in deze nacht is geweldig groot.

Ook belangrijk in deze maand is iemand uitnodigen zodat die persoon bij jou zijn iftaar kan verbreken, en het hoeft niet eens een hele feestmaaltijd te zijn, maar enkel datgene wat voldoende is om de honger te stillen. De profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) zei: "Wie voedsel verschaft (voor het verbreken van de vasten) voor een vastende, krijgt een gelijke verdienste, zonder dat iets aan de verdienste van de vastende afdoet." (Tirmidzie.) Maak gebruik van deze maand; als je de dagen niet goed gevast hebt, dan heb je nog de nachten, en als je de nachten ook niet goed hebt doorgebracht, dan heb je de laylatul qadr. Maak gebruik van deze maand om goede daden te verrichten, om in de qur'an te lezen, om je 'ibada en hasanaath te vermeerderen.

Een advies is ook om een lijstje op te stellen van de smeekbeden die je kunt verrichten bij het verbreken van het vasten. En het gaat niet enkel om smeekbeden voor persoonlijke doeleinden, maar ook ten voordele van de gehele ummah en vergeet zeker niet ons broeders en zusters in Iraq, Palestina, Afghanistan etc.

 Nogmaals, maar gebruik van deze maand want zoals in een hadeeth staat: “hij die de ramadaan in gaat en uitgaat zonder vergeven te worden is diep gezonken”!

En Allah
(Subhana wa Ta'ala) weet het best.

20:06 Gepost door Moslima_met.de.wil.van.Allah in Ramadaan | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |